Aktualitātes

25.09.2023 Remontdarbi mājās Slimnīcas ielā 1 un Kārļa Skaubīša ielā 14
Septembra vidū SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās mājās Slimnīcas ielā 1 un Kārļa Skaubīša ielā 14 sākās remontdarbi.
Namu pārvaldes projektu vadītāja Iveta Ozoliņa stāsta, ka mājā Slimnīcas ielā 1 paredzēts mainīt jumta segumu, atjaunot pamatu apmali, kā arī veikt bruģēšanu un remontēt cokola bojātās daļas. Darbus veic SIA „JuN”.
Plānots, ka mājā Kārļa Skaubīša ielā 14 (attēlā) SIA „Idegra” sakārtos ēkas pamatus: atjaunos to hidroizolāciju un pašu apmali, kā arī veiks siltināšanas darbus, savukārt SIA „MB Team” sakārtos apkures tīklu un karstā ūdens cauruļvadus (nomainīs apkures un karstā ūdens cauruļvadus mājas pagrabā).
Darbi tiek īstenoti, dzīvokļu īpašniekiem izmantojot AS „Swedbank” aizdevumu

14.09.2023 Svarīgi !
20. septembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 tehnisku iemeslu dēļ no Tvaika ielas katlu mājas netiks padota siltumenerģijas piegāde karstajam ūdenim Tvaika ielas katlu mājas apkalpes zonai.
Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!
SIA “Jēkabpils siltums”

06.09.2023 PAZIŅOJUMS par vieglās pasažieru automašīnas TOYOTA COROLLA, reģistrācijas Nr.HK9290, izsoli
SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, 2023.gada 28.septembrī plkst.10.00 Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu TOYOTA COROLLA, reģistrācijas Nr.HK9290, nosacītā cena – 3493,00 euro (bez PVN), nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas, dalības maksa – 10.00 euro. Izsoles solis – 100,00 euro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā http://www.jknp.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.
Automašīnas apskate, iepriekš sazinoties pa tālruni 29486330 vai 28308159.
Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, norēķinu kontā LV17UNLA0050005874865, AS SEB Banka, kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei (pieteikuma iesniegšanai).
Izsolei reģistrēties pretendenti var SIA JK Namu pārvalde – Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, 2.stāvā pie referentes, no paziņojuma publicēšanas dienas SIA JK Namu pārvalde mājas lapā http://www.jknp.lv/ līdz 2023.gada 28.septembrim plkst.9.30.
IZSOLES_NOTEIKUMI.DOCX

05.09.2023 Notiek labiekārtošanas un pārbūves būvdarbi
Uzsākti teritorijas labiekārtošanas un autostāvvietu pārbūves būvdarbi SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajai mājai Brīvības ielā 5A (attēlā), Jēkabpilī.
Mājas Brīvības ielā 5A dzīvokļu īpašnieki 2021.gada rudenī aptaujas rezultātā nobalsoja par teritorijas labiekārtošanu, pretendējot uz Jēkabpils novada pašvaldības finansējumu atbilstoši saistošajiem noteikumiem nr.12 “Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Noteikumi noteic, ka 80 procentus no būvdarbu izmaksām sedz Jēkabpils novada pašvaldība, savukārt ar 20 procentu līdzfinansējumu projektā piedalās dzīvokļu īpašnieki.
Projektā plānots atjaunot piebraucamo ceļu pie mājas, izveidot jaunas autostāvvietas, sakārtot mūsdienu prasībām atbilstošu teritorijas apgaismojumu un izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Darbus SIA “LV ROADS” sāka šī gada augusta mēnesī, un tos plānots pabeigt novembrī. Nelielu aizkavēšanos radīja būvdarbu laikā teritorijā atrasts lādiņš, taču speciālisti situāciju atrisināja un darbi atsākās.
Šī ir pirmā SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotā daudzdzīvokļu māja Jēkabpilī, kas ieguvusi Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu un kurā būvdarbi jau ir sākušies. Vēl turpinās darbi mikrorajona iekšpagalma labiekārtošanas pie projekta izstrādes sešām daudzdzīvokļu mājām Viesītes, Viestura un Nameja ielā.

14.08.2023 Noslēgumam tuvojas siltināšanas darbi mājās Dārzu ielā 7 un Liepu ielā 22
Šī gada nogalē noslēgsies viena no Attīstības finanšu institūcijas ALTUM “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes” programmām, kuras ietvaros ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu Jēkabpils pilsētā notiek renovācijas darbi divās Namu pārvaldes apsaimniekotajās ēkas: Dārzu ielā 7 un Liepu ielā 22.
Būvdarbus šajās mājās plānots pabeigt septembra pirmajās dienās, tomēr siltināšanas rezultātā gūto ietaupījumu abu ēku iedzīvotāji novērtēja jau aizvadītajā ziemā: salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltuma patēriņš mājās samazinājās pat līdz 55 procentiem.
Būvdarbus abos objektos veic SIA “C.V. Mobil”, būvuzraugs – SIA “RM būvuzraudzība”, būvuzraugs – Maija Rautmane.
2022. gada nogalē darbību uzsāka jaunā atbalsta programma, kas tiek finansēta no ES atveseļošanās fonda.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt savus īpašumus pie apsaimniekotāja, lai varētu organizēt atbalsta rezervēšanu. Vairāk par dalību jaunajā energoefektivitātes programmā var uzzināt ALTUM mājaslapā www.altum.lv.

Foto:   māja Dārzu ielā 7            un         māja Liepu ielā 22.

09.08.2023 Kas jāzina iedzīvotājiem, dzīvoklī mainot radiatorus
SIA JK Namu pārvalde apsaimniekoto māju dzīvokļu īpašniekus, kuri nolēmuši mainīt radiatorus, aicina vērsties Namu pārvaldē ar iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai.
Tehniskajos noteikumos tiks sniegta informācija par atbilstoša sildķermeņa raksturlielumiem un citām prasībām radiatoru uzstādīšanai konkrētajā dzīvoklī. Paveiktos darbus pieņems Namu pārvaldes speciālisti.
Pirms radiatoru maiņas mājas apkures sistēma tiek iztukšota un pēc radiatoru nomaiņas atjaunota: tā tiek piepildīta, kā arī tiek veikta atgaisošana, hidrauliskā pārbaude un balansēšana. Tas nepieciešams, lai pēc radiatoru uzstādīšanas sistēmā nepaliktu gaiss un pēc siltuma padeves radiatori vienmērīgi siltu visos dzīvokļos.
Patvaļīgi uzstādot radiatorus, var tikt sabojāta apkures sistēma visai mājai. Turpmāk, konstatējot, ka radiatori ir tikuši nomainīti bez saskaņošanas un ir radīti traucējumi mājas siltumapgādes sistēmā, tiks sastādīts akts un izdevumus par pareizu radiatoru uzstādīšanu nāksies segt dzīvokļa īpašniekam.
Iesnieguma veidlapa pieejama Namu pārvaldes mājaslapā sadaļā Informācija/Dokumenti lejupielādei, kā arī klātienē Namu pārvaldē, A. Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī.

11.07.2023 Aktuālie remontdarbi Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās
Aizvadītajās nedēļās Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās veikti darbi, kuru gaitā sakārtotas gan kanalizācijas un ūdensvadu sistēmas, gan tiek remontēti jumti.
Šobrīd ēkas Madonas ielā 28B pagrabā tiek mainīti ūdensvadi (aukstā ūdens). Mājā Bebru ielā 7 tiek remontēti kanalizācijas tīkli, savukārt Viestura ielā 38A un Zemgales ielā 7 šādi darbi jau beigušies.
Šajā mēnesī noslēdzies savienotā jumta seguma remonts mājai Bebru ielā 1 (attēlā: pēc remonta). To gaitā SIA “RST Company” veica jumta siltināšanas un hidroizolācijas seguma kausēšanas darbus. Jūnija mēnesī SIA “Erbauer group” mājai Aldaunes ielā 5, Ābeļu pagastā, sāka mainīt jumta segumu. Ēkai paredzēts atjaunot arī ieejas jumtiņus.
Šajās dienās SIA “JuN” sāks darbus Aldaunes ielā 3, Ābeļu pagastā, kur tiks mainīts jumta segums, atjaunoti ieejas jumtiņi, pamatu apmale un veikts kosmētiskais remonts koplietošanas telpās. Paredzēti arī jumta remontdarbi mājai Celtnieku ielā 13.

31.05.2023 Aktuālie un plānotie darbi Namu pārvaldē
Namu pārvaldes projektu vadītāja Iveta Ozoliņa stāsta, ka turpinās aprīlī uzsāktie gala sienu siltināšanas darbi mājā Viestura ielā 41 (attēlā), kurus veic SIA “Erbauer group”. Maijā sākta daudzdzīvokļu māju tehniskā apsekošana Dignājas, Zasas, Dunavas, Rubenes, Leimaņu un Kalna pagastos. Tehnisko apsekošanu veic SIA “Inaks” sertificēts speciālists un tā nepieciešama, lai izvērtētu māju tehnisko stāvokli, nolietojumu, kā arī noteiktu galvenos remontdarbus, kas pagarinātu māju kalpošanas ilgumu.
Maija sākumā noslēgts iepirkuma līgums par savietotā jumta seguma remontu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bebru ielā 1. Būvdarbus veiks SIA “RST Company”, dzīvokļu īpašniekiem ņemot aizdevumu AS “Swedbank” . Tāpat noslēgti divi būvdarbu līgumi. To gaitā plānota jumta seguma nomaiņa, ieejas jumtiņu atjaunošana un citi remontdarbi Aldaunes ielā 3, Ābeļu pagastā. Būvdarbus veiks SIA “JuN”. Savukārt SIA “Erbauer group” mainīs jumta segumu un atjaunos ieejas jumtiņus Aldaunes ielā 5, Ābeļu pagastā. Abās mājās būvdarbi tiks veikti jūnijā, dzīvokļu īpašniekiem izmantojot AS “Swedbank” aizdevumu.

12.05.2023 Sākušies zāles pļaušanas darbi
Pie Namu pārvaldes apsaimniekotajām mājām sākušies zāles pļaušanas darbi. Šajās dienās mūsu darbinieki pļauj teritorijas pie ēkām Draudzības alejas mikrorajonā.
Zāles pļaušana notiek darba dienās laikā no pulksten 8.00 līdz darba dienas beigām. Lūgums pļaušanas laikā pārvietot savus transportlīdzekļus drošā attālumā, lai pasargātu tos no nejaušu akmeņu radītiem bojājumiem un noklāšanas ar zāli! Lūgums ņemt vērā, ka laikapstākļu dēļ pļaušanas grafikā iespējamas izmaiņas!

Informācija par mikrorajoniem, kuros plānota pļaušana, tiks publicēta:
www.facebook.com/JekabpilsNamuparvalde

21.04.2023.Apkuri plānots pārtraukt nākamajā nedēļā
SIA JK Namu pārvalde apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apkuri plānots pakāpeniski atslēgt no 27.aprīļa.
Siltumenerģijas piegāde tiek pārtraukta, balstoties uz laika prognozi. Tā paredz temperatūras pazemināšanos nākamās nedēļas sākumā un paaugstināšanos aprīļa pēdējās dienās. Šobrīd siltummezgli ir noregulēti tā, lai tad, ja āra gaisa temperatūra ir +12 grādi, apkure automātiski atslēgtos.
Ja ir vēlēšanās apkuri atslēgt ātrāk, to ir iespējams izdarīt, mājas iedzīvotājiem sasaucot kopsapulci, taču ir nepieciešama 2/3 dzīvokļu īpašnieku rakstiska piekrišana. Aptaujas lapa pieejama: APTAUJA.DOCX

21.04.2023. PAZIŅOJUMS par vieglās pasažieru automašīnas TOYOTA COROLLA, reģistrācijas Nr.HK9290, izsoli
SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, 2023.gada 9.maijā plkst.10.00 Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu TOYOTA COROLLA, reģistrācijas Nr.HK9290, nosacītā cena – 3493,00 euro (bez PVN), nodrošinājuma summa 10% no nosacītās cenas, dalības maksa – 10.00 euro. Izsoles solis – 100,00 euro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā http://www.jknp.lv/ sadaļā “Aktualitātes”.
LEJUPLĀDĒT: IZSOLES NOTEIKUMI.DOCX
Automašīnas apskate, iepriekš sazinoties pa tālruni 29486330 vai 28308159.
Izsoles nodrošinājuma summa, dalības maksa par izsoli iemaksājama SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, norēķinu kontā LV17UNLA0050005874865, AS SEB Banka, kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei (pieteikuma iesniegšanai).
Izsolei reģistrēties pretendenti var SIA JK Namu pārvalde – Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, 2.stāvā pie referentes, no paziņojuma publicēšanas dienas SIA JK Namu pārvalde mājas lapā http://www.jknp.lv/ līdz 2023.gada 9.maijam plkst.9.30.

20.04.2023.

SIA JK Namu pārvalde, pļaušanas sezonai tuvojoties, izsludina pieteikšanos uz SEZONAS STRĀDNIEKA AMATU

17.04.2023. Apsaimniekotajās mājās norit dažādi darbi
Marta beigās sākti remontdarbi mājai Rīgas ielā 104 (attēlā). Līdz aprīļa beigām plānots atjaunot skursteņgalvas un maijā uzsākt jumta seguma nomaiņu. Vecais, videi nedraudzīgais azbesta šīfera jumts tiks nomainīts pret kvalitatīvu, ilgtspējīgu un videi draudzīgu tērauda jumtu. Darbus veic SIA “JuN” par dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem, ņemot remontaizdevumu AS “Swedbank”.
Draudzības alejas 15 mājas pagrabā nomainīti aukstā un karstā ūdens guļvadi, savukārt dzīvokļos – kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens stāvvadi. Šobrīd Namu pārvaldes darbinieki veic aukstā ūdensvada sistēmas remontu mājā Auseklīša ielā 15. Rīgas ielā 231 šādus pašus darbus aprīlī veica SIA “Erbauer group”.
Turpinās SIA JK Namu pārvalde apsaimniekojamo māju kāpņu telpu remonti, atkritumu izvešana no pagrabu ejām, kā arī citi darbi, lai pavasari sagaidītu sakārtotās mājās un pagalmos!

14.04.2023. Notiek ikgadējā ēku apsekošana
Ir sākusies SIA JK Namu pārvalde apsaimniekojamo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ikgadējā apsekošana. Tās laikā tiek vizuāli novērtēts ēku un inženiertīklu tehniskais stāvoklis un apzinātas situācijas, kas negatīvi var ietekmēt māju ekspluatāciju un uzturēšanu.
Šādas apsekošanas Namu pārvaldes speciālisti veic divas reizes gadā, sākoties un beidzoties apkures sezonai, savukārt iegūtā informācija tiek izmantota mājām nepieciešamo remontdarbu plānošanai turpmākajos gados.
Šogad vizuālo apsekošanu laikā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība ēku jumtu, pamatu un inženierkomunikāciju stāvoklim. “Darbi, kas būtiski pagarinās mājas kalpošanas ilgumu, turpmāk būs prioritāri. Tas nozīmē, ka, izanalizējot apsekošanu rezultātus, ieplānoto darbu tāmēs, kur kā galvenie paredzēti citi darbi, var tikt veiktas izmaiņas” norāda Namu pārvaldes valdes locekle Elita Freija.

17.03.2023. Aizšķērsotās pagrabu ejas apdraud iedzīvotāju drošību
Ikgadējā Namu pārvaldes apsaimniekoto māju apsekošanā konstatēts, ka daudzu māju pagrabu ejas atkal ir aizšķērsotas ar iedzīvotāju sanestām lietām. Šāda situācija var apdraudēt pašus iedzīvotājus ugunsgrēka gadījumā, līdz ar ko Namu pārvalde šajās mājās strādā, lai atbrīvotu ejas.
Esam vairākkārt informējuši, ka ugunsnelaimes gadījumā jābūt brīviem evakuācijas ceļiem, tajā skaitā arī pagrabu ejām un māju bēniņiem, taču vēl arvien tajās tiek novietoti gan lielgabarīta atkritumi (piemēram, sadzīves tehnika), gan viegli uzliesmojoši priekšmeti, tostarp atkritumu maisi, vecu grāmatu un preses izdevumu kaudzes.
Sākoties tīrīšanas darbiem, iedzīvotāji dažas dienas iepriekš tiek informēti, pie mājas durvīm izvietojot attiecīgu paziņojumu, kurā aicina pie pagrabu ejās īslaicīgi novietotām mantām piestiprināt zīmīti ar tekstu “Nemest ārā”, kā arī norādīt īpašnieka tālruņa un dzīvokļa numuru, lai šīs mantas netiktu utilizētas.
Atgādinām, ka atkritumu izvešana no pagrabu ejām ir maksas pakalpojums, kuru apmaksā visi mājas iedzīvotāji, un šie līdzekļi noteikti varētu tikt izlietoti lietderīgāk, veicot nepieciešamos ēkas uzturēšanas darbus.
Aicinām iedzīvotājus būt apzinīgiem un lielgabarīta atkritumu izvešanu pieteikt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” (vairāk informācijas: www.jekabpils-pakalpojumi.lv) vai tos ar savu transportu nogādāt atkritumu šķirošanas laukumā Jēkabpilī, Zemgales ielā 24/1. Tāpat ir iespēja visai mājai pasūtīt atkritumu konteineru Namu pārvaldē.

07.03.2023. Aktuāli !
Būvniecības ieceres “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” īstenošanai no 6. līdz 17. martam tiek rīkota publiskā apspriešana par 56 koku ciršanu. Aicinām ņemt vērā, ka projekta ietvaros paredzēts arī iestādīt 56 jaunus kokus un 123 krūmus!
Projektā ietvertie stādāmie koki: sārtā zirgkastaņa, olveida katalpa, Japānas sakura, ugunssarkanā vilkābele, lielziedu korinte.
Krūmi pie mājas Viesītes ielā 41: Virdžīnijas sniegpārslu koks, baltais grimonis, asinssarkanais grimonis, sudraba eleagns, Eiropas segliņš, vidējā forsītija. skarainā hortenzija, ceriņi (attēlā), parastais filadelfs, irbeņlapu fizokarps, melnais plūškoks. Krūmi pie rotaļu laukuma: Japānas spireja, parastā klinšrozīte.
Ģenerālplāns ar kokiem : ĢENERĀLPLĀNS PDF
Koki un krūmi apstādījumos : KOKI UN KRŪMI DOCX

23.02.2023. Tiek remontētas kāpņu telpas un atjaunotas komunikācijas
Arī ziemas mēnešos vairākās Namu pārvaldes apsaimniekotajās mājās notiek remontdarbi.
Saskaņā ar 2023.gadā plānotajiem darbiem Draudzības alejā 15 mājas pagrabā tiek sakārtotas iekšējās inženierkomunikācijas. Mājā Dārzu ielā 6 tiek veikti koplietošanas kāpņu telpu remontdarbi, kuru gaitā tiks restaurētas bēniņu durvis, atjaunoti kāpņu margu lenteri, nomainīti radiatori un sakārtotas elektroinstalācijas. Turpinās koplietošanas telpu remontdarbi Draudzības alejā 19, kur nomainīti lenteri un tiek atjaunotas ieejas mezglu otrās durvis.
Katrs darbs, kas tiek veikts, lai sakārtotu mājas, padara tās gan skaistākas, gan drošākas! Mums, Namu pārvaldei, ir gandarījums, ka tādu ēku ar katru gadu kļūst vairāk!

Remonts kāpņu telpā Dārzu ielā 6.     Noslēgumam tuvojas remontdarbi kāpņu telpās Draudzības alejā 19.


12.02.2023. Dažādība gan darbā, gan ikdienā
Ierasts, ka apkopēja darbu lielākoties veic cilvēki, tuvojoties pensijas vecumam, tāpēc ir prieks, ka Namu pārvaldes apkopēju pulkam pievienojas arī jaunā paaudze! Tā kopš rudens Jēkabpilī, mājās Celtnieku ielā 5C un Celtnieku 19, par kāpņu telpu tīrību gādā Arta Lazdiņa.
Arta stāsta, ka viņai gan darbā, gan ikdienā patīk dažādība. Apkopējas darbs, tā ir zināma rutīna, taču sniedz gandarījumu, redzot, ka cilvēki novērtē paveikto. Aprunājas, pasaka paldies, radot prieku un sniedzot uzmundrinājumu!
Agrāk, kad Arta vēl nestrādāja par apkopēju, viņa uz šo darbu raudzījās citādāk un, cienot citu darbu, kāpņu telpā pacēla katru papīrīti. Tagad viņa novērtē, ja citi dara tāpat.
Reizi nedēļā Arta izslauka abu māju kāpņu telpas, veic to mitro uzkopšanu, kā arī savāc atkritumus. Reizi mēnesī tiek mazgāts metāla režģis un bedru laukumi pie kāpņu telpas ieejas durvīm, tiek noslaucītas palodzes, logu rāmji, margas un pastkastītes, tāpat tiek mazgātas sienas, durvis un logi.
Vairāk darba ir rudenī, kas atnāk ar dubļiem, ziemā ir mazliet vieglāk, arī aukstums īpaši netraucē, jo visu laiku esi kustībā. “Kādu laiku pēc Ziemassvētkiem, iedzīvotājiem nesot ārā eglītes, kāpņu telpās bija pavairāk skuju, taču tas bija īslaicīgi,” viņa teic.
Kā Celtnieku iela 5C mājas iedzīvotāja viņa ik dienas var novērot, kas nedēļas laikā, kamēr viņa ir vienkārši Arta no pirmā stāva nevis apkopēja, notiek viņas kāpņu telpā. Jā, ir cilvēki, kuri aiz sevis atstāj netīrību, tomēr lielākā iedzīvotāju daļa apkopēja darbu novērtē un tīrību kāpņu telpā uzskata par pašsaprotamu.

27.01.2023. Namu pārvaldes kolektīvs iepriecina kaķu mājas iemītniekus
Biedrības “PAR ķepām” kaķu mājā ceturtdien priecīgs notikums: minčiem nogādāti 28 kilogrami sausās barības, kas iegādāta par SIA JK Namu pārvalde kolektīva ziedojumiem.

“Dāvanā saņēmām ļoti kvalitatīvu sauso barību, kas mums ir ļoti nepieciešama, jo biedrībā ir kaķi “seniori”, dažam pat 16 gadi, kā arī murrātāji ar veselības problēmām! Mēs, biedrība, un mūsu minči sakām lielu paldies Namu pārvaldes kolektīvam par atsaucību un sirds siltumu, palīdzot bez saimniekiem palikušajiem kaķiem!” teic biedrības “PAR ķepām” vadītāja Laima Bebre.

Biedrība rūpējas par pamestiem un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem kaķiem Jēkabpilī, tos barojot, ārstējot un meklējot mājas. Namu pārvaldes kolektīvs turpina ziedot četrkājainajiem draugiem, novēlot katram pūkainim atrast īsto saimnieku, kuram dāvāt savu mīlestību!

13.01.2023. Svarīgi !
SIA JK Namu pārvalde brīdina, ka ūdenslīmenis Daugavā palielinās un ir liela iespējamība, ka pilsēta applūst! Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos un nepieciešamības gadījumā zvanīt 112 vai Namu pārvaldes avārijas dienestam, tālruņi 652 32402, 29406016.
Tāpat aicinām sagatavot dokumentus un somu ar pirmās nepieciešamības precēm, ja ārkārtas gadījumā nepieciešams evakuēties, kā arī izmantot iespēju brīvdienās doties ārpus pilsētas.
Lūdzam brīdināt vecāka gadagājuma kaimiņus, kuri nepārvietojas, par iespējamo ārkārtas situāciju un to, ka drošāk būtu uz kādu laiku savus dzīvokļus pamest. Ja tas nav iespējams, lūdzam sniegt palīdzību, laicīgi nodrošinot viņus ar ūdeni, pārtiku un medikamentiem ilgākam periodam.
Iespējams, ka plūdu gadījumā mājām tiks atslēgta elektrība un līdz ar to siltumapgāde!

09.01.2023. SIA JK Namu pārvalde paplašina darbību
Jaunais gads Namu pārvaldei sācies aktīvi, jo tās apsaimniekošanā pievienotas 36 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zasas, Dunavas, Rubenes, Dignājas, Leimaņu un Kalna pagastos.
Šo māju pārvaldīšana nodota jaunajam ēku pārzinim Aleksandram Vītolam (attēlā), kurš 2.janvārī sācis aktīvu darbību, veicis ēku apskates, lai, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, piedāvātu iedzīvotājiem vēlamāko apsaimniekošanas modeli.
Namu pārvaldei šī būs jauna un izaicinoša pieredze, kuras galvenais uzdevums būs nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās māju apsaimniekošanas darbības par iedzīvotājiem pieņemamām izmaksām nepilnu 50 km rādiusā.
Ņemot vērā Namu pārvaldes rīcībā esošos datus, minēto māju iedzīvotājiem decembra sākumā tika nosūtīti plānotie apsaimniekošanas izmaksu aprēķini, tomēr pēc ēku apskatēm secināts, ka tajos ir iespējams veikt nelielas korekcijas.
Namu pārvalde pateicas visiem dzīvokļu īpašniekiem, kas snieguši savus ierosinājumus un priekšlikumus un aicina visus aktīvi piedalīties sapulcēs, kuras sāksies jau šajā nedēļā, jo izmaksu izmaiņu apstiprināšanai būs nepieciešams dzīvokļu īpašnieku balsojums.
Uzaicinājumi uz sapulcēm tiks izvietoti pie katras ēkas, vairāk informācijas, zvanot ēku pārzinim Aleksandram Vītolam, tālr. nr. 28306392.

Aktualitātes 2022 ..
Aktualitātes 2021 ..
Aktualitātes 2020 ..
Aktualitātes 2019 ..
Aktualitātes 2018 ..
Aktualitātes 2017 ..