Aktualitates 2017

23.11.2017. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā ietvertās tiesību normas, SIA JK Namu pārvalde (turpmāk tekstā – Namu pārvalde) informē, ka ar 2017.gada 1.decembri, lai klātienē saņemtu ar dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītu, personas datus saturošu informāciju (to skaitā, rēķinus, dokumentus norakstus un tamlīdzīgi), fiziskām personām būs jāuzrāda derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Tāpat ar 2017.gada 1.decembri Namu pārvalde šādu informāciju (to skaitā, par rēķina apmēru un veiktajiem maksājumiem) vairs nesniegs ne telefoniski, ne elektroniski – izmantojot elektronisko pastu.
Minētie ierobežojumi informācijas saņemšanai netiks attiecināti uz pieprasītājiem – personām, par kuru identitāti Namu pārvaldes atbildīgajiem darbiniekiem būs iespēja pārliecināties (piem. personas elektroniski sagatavots un ar drošu elektronisko parakstu apliecināts pieprasījums).

08.11.2017. Atgādinām ,ka ar 2017. gada 1. novembri SIA JK Namu pārvalde Jēkabpils un Krustpils iecirkņos ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņi pieņem apmeklētājus no P.-Pk. 8.00–19.00 bez pusdienas pārtraukuma.

26.10.2017. SIA JK Namu pārvalde aicina iedzīvotājus saskaņot ēku apsaimniekošanas tāmju projektus 2018. gadam

Plānojot nākamā gada ēku apsaimniekošanas pasākumus, SIA JK Namu pārvalde sagatavojusi savā apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu ēkām tāmju projektus. Augstākminētie tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.
Ikvienai daudzdzīvokļu ēkai tāmē iekļauta izdevumu sadaļa, kas ir koriģējama līdz š.g. 12.decembrim. Lai mainītu ēkas izdevumu tāmes projektu, iedzīvotājiem kopsapulcē jāvienojas par korekcijām, bet pilnvarotajam pārstāvim jādodas uz SIA JK Namu pārvalde Pormaļa ielā 39, lai vienotos par labojumiem. Iedzīvotāji no 1.novembra līdz 12. decembrim tiks pieņemti katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 19.00.
Ja SIA “JK Namu pārvalde” apsaimniekošanā esošas mājas pārstāvji neieradīsies veikt labojumus sagatavotajā tāmes projektā, ēkas apsaimniekošana 2018. gadā tiks veikta pēc uzņēmuma atbildīgo speciālistu ieteikumiem.
Esiet aktīvi! Ikviens dzīvokļa īpašnieks ir arī līdzīpašnieks visai mājai. Tāpēc iedzīvotājiem pašiem ir jālemj, kas tiks darīts savā mājā. SIA “JK Namu pārvalde” kā apsaimniekotājs veiks to, ko uzticējuši daudzdzīvokļu ēku īpašnieki!

25.10.2017. Īrnieks var pieteikties uz pašvaldības dzīvojamā fondā veiktā ieguldījuma- dzīvokļa logu un ārdurvju nomaiņas- kompensēšanu 

Jau no 2016. gada nogales Jēkabpils pilsētā ir spēkā Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu. Noteikumi attiecas uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu logu, ārdurvju, balkona vai lodžijas durvju nomaiņu, logu ārējo un iekšējo palodžu nomaiņu un logu un durvju aiļu apdari.

Uz ieguldījumu kompensēšanu var pretendēt personas, ar ko īres līgums par pašvaldības dzīvokli noslēgts pēc 2002.gada 1.janvāra un kam īres maksā papildus dzīvokļa apsaimniekošanas maksai iekļauta pašvaldības peļņas daļa 0.10 euro par 1m2 mēnesī. Vienlaikus jāizpildās arī šādiem nosacījumiem- personai nav parādu par komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju, apkuri) vai parāds par dzīvojamās telpas īri un apsaimniekošanu, par nekustamā nodokli, kā arī uz personu pēdējā kalendārā gada laikā nav pieņemti kompetentu iestāžu lēmumi par dzīvojamo telpu īres līguma noteikumu pārkāpumiem.

Lai pieteiktos kompensācijai, īrniekam Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā ( VPA), Brīvības ielā 120, jāiesniedz iesniegums par plānotajiem remontdarbiem (nevis jau notikušajiem) un iesniegumam jāpievieno komersanta (remontdarbu veicēja) piedāvājums – tāme. Pēc tam būvtehniķis apsekos dzīvokli un saskaņos logu vai/un durvju nomaiņas nepieciešamību un komersanta piedāvājumu- tāmi. Tikai pēc saskaņojuma saņemšanas drīkst veikt remontdarbus pilnā apjomā, ieskaitot logu un durvju aiļu apdari.

Pēc remontdarbu pabeigšanas īrniekam VPA jāiesniedz jauns iesniegumspar ieguldījumu kompensēšanu. Iesniegumam jāpievieno:

 • īrnieka līguma kopija ar komersantu (remonta veicēju);
 • izdevumus pamatojošu un maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (rēķini, pavadzīmes, čeki, maksājumu uzdevumi u.c.), kuros norādīti maksātāja rekvizīti;
 • komersanta (darba veicēja) veikto darbu un materiālu garantijas apliecinājuma kopiju, uzrādot oriģinālu (var būt logu un durvju blokiem atsevišķi, darbiem apdrošināšanas polise vai komersanta garantijas vēstule uz firmas veidlapas laika periodam 24 mēneši);
 • darbu izpildes akta kopija ar īrnieka un komersanta (darba veicēja) parakstiem.

Kompensēti tiek īrnieku veiktie ieguldījumi dzīvokļa logu un ārdurvju nomaiņai. Ieguldījumi tiek kompensēti 70% apjomā no kopējās apstiprinātās ieguldījumu summas (bez PVN). Ieguldījumi tiek kompensēti uz noteiktu laiku, atbrīvojot īrnieku no īres maksas pašvaldības peļņas daļas samaksas (proti, 0,10 euro par 1m2 mēnesī). Laika periods, uz kuru piemērojams atbrīvojums, izriet no kopējās ieguldījuma summas un peļņas daļas summas mēnesī konkrētajam dzīvoklim.

Jāņem vērā, ka lēmums par ieguldījumu kompensācijas piešķiršanu tiek atcelts, ja dzīvojamās telpas apsekošanas laikā, kad tiek piemērota īres maksājuma atlaide, tiek konstatēts nopietns bojājums mantai, kuras remonts bija par pamatu kompensācijas piešķiršanai vai īrnieks un/vai viņa ģimenes locekļi ir pieļāvuši īrētā dzīvokļa bojājumus.

Savukārt, izbeidzoties īres attiecībām starp pašvaldību un īrnieku, izdevumi par ieguldījumiem netiek kompensēti, īrniekam nav tiesību pieprasīt pašvaldībai citā veidā kompensēt veiktos remontdarbus, un īrnieks ir atbildīgs par iebūvētās mantas pienācīgu lietošanu, saglabāšanu, nodošanu pašvaldībai. Ieguldījumi, kļūst par neatdalāmu dzīvojamās telpas sastāvdaļu.Šobrīd visu procesu ir izgājis tikai viens īrnieks, un tam tiks piemērota ieguldījumu kompensēšana. Diemžēl daudzi no īrniekiem, kuri ir vērsušies gan ar mutiskiem, gan rakstiskiem lūgumiem kompensēt ieguldījumus, nav atbilduši noteikumos minētajiem kritērijiem, un nav bijis iespējams ieguldījumus kompensēt. Ieguldījumus nevar kompensēt arī tiem īrniekiem, kuri ieguldījumus veikuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, kā arī tiem, kuri nav ievērojuši saistošajos noteikumos noteikto kārtību.

Ja ir jautājumi par dzīvokļa logu un ārdurvju nomaiņas kompensēšanu, aicinām zvanīt pašvaldības pilnvarotajai amatpersonai par īres maksu noteikšanu- vecākajai nekustamo īpašumu speciālistei Inesei Lapiņai 65207412, vai nākt uz pieņemšanu Draudzības alejā 26, Jēkabpilī 2. kabinetā, pirmdienās no 14.00 līdz 16.00.

Vecākās nekustamo īpašumu speciālistes Ineses Lapiņas sniegto informāciju publicēšanai sagatavoja

Elīna Serkova, sabiedrisko attiecību speciāliste

25.10.2017. Lūdzam iedzīvotājus sadzīves atkritumus nemest uz zemes, bet novietot tikai konteineros.Ar atkritumu savākšanas noteikumiem var iepazīties SIA Jēkabpils pakalpojumi majas lapā.

12.10.2017. Lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, ar 2017. gada 1. novembri SIA JK Namu pārvalde Jēkabpils un Krustpils iecirkņos ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņi pieņems apmeklētājus no P.-Pk. 8.00–19.00 bez pusdienas pārtraukuma.

6.10.2017. Informējam, ka 2017./2018.gada apkures sezonā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jēkabpilī, Rīgas ielā Nr.227, Nr.229, Nr.231 un Madonas ielā Nr.26, Nr.28, Nr.28A, Nr.28B ir samazināts siltumenerģija tarifs. Siltumenerģijas tarifs ir 53.70 EUR/MWh bez PVN. Pakalpojuma sniedzējs SIA “LVB serviss”. Ar pakalpojuma līguma nosacījumiem var iepazīties SIA JK Namu pārvalde Krustpils iecirknī, K.Skaubīša ielā 20-2, Jēkabpilī.
Paziņojam, ka šī gada oktobra mēnesī tiks veikti šādi remontdarbi:

 • Kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas pagrabā no stāvvadiem līdz akai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jēkabpilī, Draudzības alejā 19, 6.ieejā. Darbu veicējs – SIA “Hektors”. Darbu izmaksas EUR 2 655.80, tai skaitā PVN 21%.
 • Kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas pagrabā no stāvvadiem līdz akai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jēkabpilī, K.Skaubīša ielā 14, 3.ieejā. Darbu veicējs – SIA “Hektors”. Darbu izmaksas EUR 2 650.21, tai skaitā PVN 21%.
 • Lietus kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas bēniņos daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jēkabpilī, Draudzības alejā 23. Darbu veicējs – SIA “LC būve”. Darbu izmaksas EUR 6 073.92, tai skaitā PVN 21%.
 • Kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas pagrabā no stāvvadiem līdz akai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jēkabpilī, Nameja ielā 16. Darbu veicējs – SIA “Hektors”. Darbu izmaksas EUR 7 221.69, tai skaitā PVN 21%.
 • Kanalizācijas tīklu nomaiņa mājas pagrabā no stāvvadiem līdz akai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jēkabpilī, Viesītes ielā 18. Darbu veicējs – SIA “Hektors”. Darbu izmaksas EUR 5 515.97, tai skaitā PVN 21%.

1.03.2017. Informācija Bebru mikrorajona iedzīvotajiem.
Saistībā ar projekta “Dūmu, Atmodas un Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpilī” norisi, informējam, ka sadzīves atkritumu konteineri, kas atrodas Atmodas ielā, ir pārvietoti un atrodas Atmodas ielas sākuma un beigu posmos.

09.06.2016.  Ēkas energoefektivitātes projekta īstenošanas uzsākšanas procesa apraksts.PDF

07.04.2016.  Skaidrojums par tiešajiem norēķiniem.DOC

29.03.2016. Dokumenti lejupielādei: 

 Aprēķinu metodika siltumenerģijas uzskaitei un aprēķinam.PDF

 Aprēķinu metodika ūdensapgādes un kanalizācijas uzskaitei un aprēķinam.PDF

16.03.2016. Iesniegums SIA JK Namu pārvalde pakalpojumu rēķinu  

elektroniskai saņemšanai:  iesniegums_e-rekina_sanemsanai.doc

6.02.2016.  Namu pārvalde uzsākusi sadarbību ar AS “Kredītinformācijas birojs”

 

Starp Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde (Namu pārvalde) un AS “Kredītinformācijas birojs” (Kredītbirojs) 2015.gada 16.novembrī tika noslēgts līgums par dalību Kredītbiroja sistēmā. Līguma nosacījumi paredz, ka Namu pārvalde nodos Kredītbirojam ziņas par fiziskām un juridiskām personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības ar Namu pārvaldi par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai dzīvojamās telpas īri un saņemtajiem pakalpojumiem. Savukārt Kredītbirojs, pamatojoties uz saņemtajām ziņām, veidos personu kredītvēsturi, tādējādi ļaujot citiem Kredītbiroja sistēmas dalībniekiem novērtēt potenciālā klienta spēju uzņemties finansiālas saistības.

Tas nozīmē to, ka turpmāk citi preču un pakalpojumu sniedzēji, kas ir Kredītbiroja sistēmas dalībnieki, varēs saņemt informāciju par personām, kurām ir parāds par dzīvokli un izvērtēt, vai attiecīgajai personai, piemēram, izsniegt kredītu vai preci līzingā.

Projekta mērķis ir veicināt Namu pārvaldes negodprātīgo klientu parādsaistību izpildi. Nedrīkstētu būt tāda situācija, ka dzīvokļa īpašnieks/īrnieks nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, kas kopumā ietekmē arī visus mājas iedzīvotājus – netiek pilnvērtīgi un savlaicīgi veidoti uzkrājumi remontdarbu veikšanai u.tml., tai pat laikā parādniekam iegādājoties dārgu televizoru, jaunu viedtālruni vai pat automašīnu, izmantojot nomaksas iespēju.

Sākot jau ar 2016.gada februāra mēnesi Namu pārvalde periodiski nodos informāciju Kredītbirojam par tiem uzņēmuma klientiem, kuru parādsaistības izveidojušās 3 un vairāk mēnešu periodā. Savukārt informācija par tiem klientiem, kuriem ir noslēgta un spēkā esoša Vienošanās par pakāpenisku parāda atmaksu, Kredītbirojam netiks nodota.

Sadarbība ar Kredītbiroju tiks veikta Kredītinformācijas biroju likuma noteiktajā kārtībā.

 

6.02.2016. Namu pārvalde saviem klientiem piedāvā iespēju pilnībā vai daļēji dzēst aprēķināto kavējuma naudu.

 

Informējam, ka pamatojoties uz kapitāldaļu turētāja ierosinājumu valde 2016.gada 5.februārī nolēma:

   1. Ar 2016.gada 1.janvāri līdz 2016.gada 31.decembrim nepiemērot kavējuma naudas (tas ir, līgumsods, kavējuma nauda, soda nauda, likumiskie procenti) aprēķināšanu personām/ģimenēm, kurām ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas/ģimenes statuss uz lēmumā minēto laika posmu.
   2. Dzēst aprēķināto kavējuma naudu 100 % apmērā, ja no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.martam tiks nomaksāts viss apsaimniekošanas/īres maksas un komunālo pakalpojumu pamatparāds.
   3. Dzēst aprēķināto kavējuma naudu 90 % apmērā, ja no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.maijam tiks nomaksāts apsaimniekošanas/īres maksas un komunālo pakalpojumu pamatparāds un 10 % no aprēķinātā līgumsoda.
   4. Dzēst aprēķināto kavējuma naudu 60 % apmērā, ja līdz 2016.gada 31.maijam tiks noslēgta Vienošanās par parāda nomaksu uz laiku līdz 6 mēnešiem. Vienošanās spēkā esamības laikā tiek apturēta kavējuma naudas aprēķināšana.
   5. Dzēst aprēķināto kavējuma naudu 40 % apmērā, ja līdz 2016.gada 31.maijam tiks noslēgta Vienošanās par parāda nomaksu uz laiku no 6 mēnešiem līdz 1 gadam. Vienošanās spēkā esamības laikā tiek apturēta kavējuma naudas aprēķināšana.

Lai vienotos par Vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu noslēgšanas nosacījumiem, nepieciešams vērsties pie ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārziņiem – Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, 7.kabinetā, tālrunis 65235906 (Jēkabpils iecirknis) vai K.Skaubīša ielā 20-2, Jēkabpilī, tālrunis 65221153 (Krustpils iecirknis).