Normatīvie dokumenti

Likumi:

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Dzīvokļa īpašuma likums
Ēku energoefektivitātes likums
Dzīvojamo telpu īres likums
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

Ministru kabineta (MK) noteikumi:
MK (pieņemti 20.06.2006.) noteikumi nr.495 „Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”
MK (pieņemti 09.12.2008.) noteikumi nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
MK (pieņemti 11.07.2017.) noteikumi nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.905 „Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.908 „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi”
MK (pieņemti 15.09.2015.) noteikumi nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”
MK (pieņemti 15.03.2016.) noteikumi nr.160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
MK (pieņemti 19.04.2016.) noteikumi nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi:

Nr. 22 (pieņemti 25.11.2021.) Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā
Nr. 10 (pieņemti 23.09.2021.) Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā
Nr. 9 (pieņemti 23.09.2021.) Saistošie noteikumi par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
Nr. 5 (pieņemti 13.02.2020.) „Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi”
Nr.36 (pieņemti 20.12.2012.) „Saistošie noteikumi par ēku numerācijas zīmju un ielu (laukumu) nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils pilsētā”
Nr.2 (pieņemti 09.01.2014.) „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā”
Nr.20 (pieņemti 07.08.2014.) „Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus”
Nr.26 (pieņemti 30.11.2017.) „Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem”
Nr.37 (pieņemti 17.12.2015.) „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”
Nr.19 (pieņemti 27.08.2015.) „Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā”
Nr.43 (pieņemti 13.02.2020.) „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā”