Normatīvie dokumenti

Jēkabpils novada pašvaldības lēmumi:
Lēmums Nr. 3-4/24/1 (pieņemts 25.01.2024.) Par dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu

Likumi:

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Dzīvokļa īpašuma likums
Ēku energoefektivitātes likums
Dzīvojamo telpu īres likums
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

Ministru kabineta (MK) noteikumi:
MK (pieņemti 20.06.2006.) noteikumi nr.495 „Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”
MK (pieņemti 09.12.2008.) noteikumi nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
MK (pieņemti 11.07.2017.) noteikumi nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”
MK (pieņemti 28.09.2010.) noteikumi nr.905 „Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības”
MK (pieņemti 15.09.2015.) noteikumi nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”
MK (pieņemti 15.03.2016.) noteikumi nr.160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
MK (pieņemti 19.04.2016.) noteikumi nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr. 10 (pieņemti 23.09.2021.) Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā
Nr. 9 (pieņemti 23.09.2021.) Saistošie noteikumi par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
Nr.26 (pieņemti 26.05.2022.) Saistošie noteikumi par ēku numurzīmju, māju nosaukumu, ielu un laukumu nosaukumu norāžu un norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”
Nr.16 (pieņemti 28.04.2022.) “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā”.
Nr.4 (pieņemti 27.01.2022.) Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā.
Nr.31 (pieņemti 30.06.2022.) Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību.
Nr.17 (pieņemti 28.04.2022.) Saistošie noteikumi par īres maksas noteikšanu Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātas dzīvojamās telpās.
Nr.12 (pieņemti 23.09.2021.) Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.